• Phường Hồng Gai - TP.Hạ Long - Quảng Ninh
  • 0988153273
  • 24/7

Danh sách khách hàng gần đây‘;
echo ‘

‘;
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;

}
echo ‘

‘;
echo ‘

‘.$row[‘stt’].’

‘;
echo ‘

Tên Khách Hàng:

‘.$row[‘name’].’

– Người Bán:

‘.$row[‘nguoidang’].’

‘;
echo ‘

Điểm Đón:

‘.$row[‘diemdon’].’

‘;
echo ‘

Điểm Đến:

‘.$row[‘diemden’].’

‘;
echo ‘

Thời gian:

‘.$row[‘thoigian’].’ – Ngày:

‘.$row[‘date’].’

– Loại xe:

‘.$row[‘loaixe’].’

‘;
echo ‘

Giá cuốc:

‘.$row[‘giacuoc’].’ – Chiết khấu:

‘.$row[‘chietkhau’].’

‘;
echo ‘

‘;
if ($row[‘action’] == 1){
echo “

“;
}
else
{
}
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
}
else {
header(“Location: http://taxihanoieco.com/lichxe/dangnhap.php”);
}
?>

xin chào.